Navigácia

Školský klub detí

Školský klub detí

ŠKD 2013/2014

Školský klub detí je súčasťou ZŠ sv. Dominika Sávia a zabezpečuje starostlivosť o žiakov od 1. - 4. ročníka.V školskom roku 2014/2015 máme jedno oddelenie ŠKD, v ktorom pracuje 1 kvalifikovaná vychovávateľka Bc. Dana Števulová.

ŠKD je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré svojou činnosťou nadväzuje na výchovno-vzdelávací proces v škole a  zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia zmysluplné využívanie voľného času detí prvého stupňa. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na zabezpečenie podmienok, organizácie a realizácie výchovno- vzdelávacieho procesu s cieľom, ktorý pomáha všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa využívaním svojich stratégií na dosiahnutie daného cieľa.

Hlavným cieľom ŠKD je:

vytvárať podmienky pre aktívne napĺňanie voľného času mimo vyučovania na oddych   a regeneráciu duševných a fyzických síl, na rozvoj talentu, tvorivosti a schopností .

 

 

Detí sú do ŠKD prijaté na základe písomnej žiadosti rodičov / zákonného zástupcu / a po vyplnení Osobného spisu dieťaťa vydá riaditeľstvo školy súhlas o zaradení do ŠKD. Mesačný poplatok do ŠKD sú 3 €.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
    Kopanická 286, 953 01 Machulince
  • 037/630 13 22

Fotogaléria