Navigácia

Akcie v škole

Školský rok 2015/2016

 OSLAVA MDD

1. júna 2016 bol pre našich žiakov pripravený atraktívny program. Vycestovali sme autobusom do Zlatých Moraviec. Najkôr sa vyšantili a vyskákali v zábavnom centre Hopsáčik. Potom sme sa vybrali na zmrzlinu. Okrem toho, každý doslatl sladký darček. Poprechádzali sa okolo fontány. Úsmevy na tvárach detí dokazoavali, že prežili šťastný deň.

 OPEKAČKA

Dňa 18.5.2016 sa v rámci krúžkov a ŠKD konala opekačka na školskom dvore od 13,30 do 15,30 hod. Potraviny (špekačky, chlieb, horčica, kečup, nápoje) boli zabezpečené zo sponzorského príspevku. Ďakujeme.

POĎAKOVANIE

Vážení rodičia,chcem sa Vám úprimne poďakovať za prejavenú dôveru pri výbere našej školy pri zápise detí do 1. ročníka. Zapísali sme desať šikovných predškolákov. Verím, že v plnej miere splníme očakávania Vás i Vašich detí.Tiež sa chcem poďakovať pedagógom v materskej škôle za dôkladnú prípravu na zápis detí do základnej školy. Tešíme sa na budúcich prvákov. Mgr. Andrea Pinterová

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Dňa 4. apríla 2016 sa v našej škole konal zápis do 1. ročníka ZŠ. Pre predškolákov boli pripravené zaujímavé úlohy, ktoré sa podarilo všetkým zvládnuť na jednotku. Deti počítali, písali, kreslili, pracovali na interaktívnej tabuli, spievali a recitovali. Za ich vynikajúce výsledky boli obdarení malými darčekmi a zo školy odchádzali s úsmevom.

KNICK-KNACK

Dňa 6.4.2016 prišiel do školy žonglér Alex, ktorý nám predstavil interaktívne pohybovo-rekreačné podujatie na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí školského veku. Žiaci si mohli postupne vyskúšať rôzne netradičné rekvizity. V závere predstavenia ich čakala hračkárska diskotéka, z ktorej mali veľkú radosť. Ďakujeme sponzorovi, ktorý uhradil poplatok za túto aktivitu.

 MAREC MESIAC KNIHY

Už od roku 1955 si na počesť Mateja Hrebendu pripomíname, že marec je mesiac knihy. Spolu so žiakmi našej školy sme navštívili mestskú knižnicu v Zlatých Moravciach, kde nám pani knihovníčka porozprávala zaujímavosti o knižnici a knihách. Po exkurzii knižnice sme sa presunuli do zábavného centra Hopsáčik, kde sa deťom veľmi páčilo. Poučení a vyskákaní sme sa vrátili autobusom do školy.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Vo štvrtok 19.2.2016 sme začali školský deň netradične. Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval riaditeľ DŠÚ PaedDr. Peter Buranský spolu s pánom Farárom Mgr. S. Caránkom, sa dvere cirkevnej základnej školy otvorili nielen žiakom a zamestnancom, ale po celý deň boli otvorené aj pre rodičov, starých rodičov, príbuzných a občanov obce. Všetci mali možnosť nahliadnuť do tried a vidieť deti priamo na vyučovaní. Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k úspešnému priebehu tohto krásneho dňa.

UVÍTANIE DETÍ

Žiačky našej školy: K. Švolíková, N. Ondriašová, P. Partlová a S. Lukáčová sa 17.2.2016 zúčastnili milého podujatia v kultúrnom dome v Machulinciach. Pod vedením pani vychovávateľky Bc. Števulovej nacvičili krátky program, ktorým potešili prítomných pri uvítaní detí za občanov obce.

KARNEVAL

Dňa 5.2.2016 sa vyučovanie v škole vďaka čarodejniciam zmenilo na deň plný zábavy, hier a tanca. Do školy prišli žiaci v nádherných maskách. Všetci boli odmenení veľkou sladkou lízankou. Ak si chcete pozrieť jednotlivé masky, kliknite sem:https://zsmachulince.edupage.org/album/?#gallery/9

 ŠKOLSKÁ ŠTEDRÁ VEČERA

V predvianočnom období, 22. decembra 2015 o 10,30 hodine, sme sa zišli ako jedna veľká školská rodina pri spoločne pripravenom štedrovečernom stole.Koledníci nám zavinšovali "dobrého zdravíčka, do duše radosti a do srdca svornosti.."Po krátkom prgrame a modlitbe sme sa občerstvili tradičnými vianočnými pochúťkami. V závere sa žiaci aj pedagógovia vzájomne obdarovávali malými darčekmi. Takto naladení sme sa rozišli do svojich rodín.

ZBER PAPIERA

ZŠ v spolupráci s OÚ Machulince organizovala v mesiaci december zber starého papiera.

ADVENT

Adventné obdobie sme začali v pondelok ráno, keď nám pán farár Caránek požehnal adventný veniec. Pri ňom sme sa počas celého Adventu spoločne modlili. Po modlitbe vždy čakalo jedno vrecúško z adventného kalendára na vyžrebovaného žiaka, ktorý mal v ten deň urobiť nejaký dobrý skutok, o ktorom nám na druhý deň povedal. Každé ráno bolo sprevádzané čítaním adventých príbehov, v ktorých sme sa zamýšľali nad hodnotami nášho života. Tak sme sa pripravili na narodenie nášho Spasiteľa.

 MIKULÁŠ

V nedeľu 6.12.2015 po sv. omši navštívil Mikuláš kostol v Machulinciach. Deti mu zarecitovali básničky, za ktoré ich odmenil sladkým prekvapením.

e čakať na výsledky, ktoré zverejníme v januári na stránke školy. Viac sa môžete dozvedieť na : http://vsetkovedko.sk/

  VZÁCNA NÁVŠTEVA

V rámci ľudových misií vo farnosti Žitavany nás 20.10.2015 navštívili redemptoristi. Toto stretnutie viedol tím P. Michala Zamkovského, ktorý srdečne pozdravil všetkých žiakov. Nádherný duchovný program pre deti predviedlo spoločenstvo Calvary z Bratislavy. Formou piesní a scénok nám priblížili základné morálne hodnoty. Ďakujeme Pánu Bohu za túto vzácnu návštevu.

SVETOVÝ DEŇ JABLKA

V mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka. Na našej škole sme si pripomenuli tento deň ochutnávkou voňavých špecialít, v ktorých sa skrývali jabĺčka v rôznej podobe. Veľkou mierou toto podujatie podporili rodičia a starí rodičia, ktorým ďakujeme za výborné koláče a tortičky. Deň jablka bol spojený aj s výstavou jabĺk a súťažou o najkrajšie jablko. Porota mala ťažkú úlohu, nakoniec sa dohodla na takomto poradí. Víťazom súťaže sa stalo jabĺčko Vanesky Dubajovej, na 2. mieste bolo jabĺčko Tobiasa Bieleho a na 3. mieste jabĺčko Tomáška Kováča. Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme dobré zdravie!

ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY

V mesiaci október sme sa zapojili do 6. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, v ktorom nám bola pridelená partnerká škola MŠ a ZŠ Uhřice. Toto podujatie bolo sprevádzané rôznymi čitateľskými aktivitami a výrobou záložiek na hodinách výtvarnej výchovy. Tie sme si potom poštou vymenili so žiakmi z Uhříc.

MODLITBA RUŽENCA

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. V piatok 9.10.2015 sa žiaci v kostole modlili bolestný ruženec za školu, deti a ich rodiny, aby všetkým Panna Mária pomáhala v každodennom živote.

JESENNÉ VÝTVORY

Jeseň je obdobie, keď pestrofarebné lístie začne zdobiť trávnik a v záhradkách preberá kráľovské žezlo tekvica. Šikovné ruky žiakov a ich rodičov pripravili nádherné jesenné výtvory, ktorými sme si vyzdobili vchod do cirkevnej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto jesennej akcie.

ŠKOLSKÝ VÝLET

Dňa 14. 9. 2015 sme boli na školskom výlete v Kremnických vrchoch. Navštívili sme Mincovňu v Kremnici, ktorá už takmer sedem storočí vyrába mincové produkty. Po prehliadke sme sa presunuli do štôlne Andrej, kde sme sa dozvedeli o práci baníkov, ktorí neustále hľadajú vzácny žltý kov. Odmenou za odvahu v banskom priestore bez denného svetla bola výborná zmzlina v Žiari nad Hronom. Ďakujeme sponzorovi, vďaka ktorému sme zrealizovali výlet pre žiakov cirkevnej školy.

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Dňa 2. 9. 2015 sme slávnostne otvorili dvere novému školskému roku 2015/16. Spoločnou svätou omšou o 9,00 hodine sme si vyprosili dary Ducha Svätého, ktoré budeme potrebovať k zvládnutiu všetkých školských povinností. Zvlášť sme privítali žiakov, ktorí zasadli prvýkrát do školských lavíc. Všetkým prajeme pokojný, požehnaný a úspešný školský rok!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
    Kopanická 286, 953 01 Machulince
  • 037/630 13 22

Fotogaléria