Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola sv. Dominika Sávia
Adresa školyKopanická 286, 951 93 Machulince
Telefón037 630 13 22
E-mailskola.machulince@nrb.sk
WWW stránkazsmachulince.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Vlasta Havranová037/6301322havranova.vlasta@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaPaedDr. Judinová Helena
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Judinová Helena
ostatní zamestnanciPavlíková Marta
zástupcovia rodičovMgr. Kritína Tuhá
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Caránek Stanislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK
Metodické združenie 1. - 4. ročníkv rámci MZ ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 34

Počet tried: 3

Podrobnejšie informácie: Žiaci prvého a tretieho ročníka sa vyučovali v spojenej triede.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11 1000004
počet žiakov7106110000034
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD5856     24

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 7 / 1

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 7/ 1

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0/ 0

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJČHUVINVINFMATMIČOžazPVCPRIPRVRKNSJLSPRTŠV
I./1. ročník1 1  1    11111
II./2. ročník1 1 11    111,111
I./3. ročník1 1 11,331 11 11,3311
III./4. ročník1,27 11 1,181,18 11,27 1,091,451 

TriedaTEVVLAVoľnočasové aktivityVYVVzdelávacia oblasťZPP
I./1. ročník   1  
II./2. ročník   1  
I./3. ročník 1 1  
III./4. ročník11,27 1 1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I./1. ročník7700
II./2. ročník101000
I./3. ročník6600
III./4. ročník111100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I./1. ročník733547,8633547,8600,00
II./2. ročník1042442,4042442,4000,00
I./3. ročník625542,5025542,5000,00
III./4. ročník1165259,2765259,2700,00

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variantpoznámka
Školský vzdelávací programpre 4. ročník
Inovovaný školský vzdelávací programpre 1. 2. a 3. ročník

Štruktúra tried

Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
1. trieda7 žiakov prvého a 6 žiakov tretieho ročníka0
2. trieda10 žiakov druhého ročníka0
3. trieda11 žiakov štvrtého ročníka0
Poznámkažiaci prvého a tretieho ročníka sa vyučujú v spojenej triede 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPlný úväzokZnížený úväzokSpolu
Pedagogickí zamestnanci336
Nepedagogickí zamestnanci022
Spolu358

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov055
vychovávateľov011

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1.kvalifikačná skúška2
2.kvalifikačná skúška1
vysokoškolské pedagogické2

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakov
Hviezdoslavov Kubín12. miesto v krajskom kole
Všetkovedko81 žiak získal 1. miesto - celoslovenské kolo
Matematický Klokan131 žiačka získala 1. miesto - celoslovenské kolo
Futbalový turnaj Tribečsko72. miesto
Šaliansky Maťko  
Pytagoriáda P42účasť
iBobor16účasť
Futbalový turnaj Vion9účasť
Atletické preteky8účasť
Futbalový turnaj Nová Ves nad Žitavou71. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

28.09.2017 Deň mlieka

02.10.2017 Plenárne a triedne rodičovské združenie

09.10.2017 Duchovná obnova zamestnancov

07.11.2017 Informatická súťaž iBobor

08.11.2017 Školský výlet Atlantis Levice

09.11.2017 Deň jablka

10.11.2017 Hodina deťom - finančná zbierka

13. 11.2017 Zber papiera

23.11.2017 okresné kolo recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha

30.11.2017 Všetkovedko

30.11.2017 Kozmix

02.12.2017 Machulinská 20-tka

06.12.2017 Sviatok sv. Mikuláša

08.12.2017 Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

12.12.2017 Divadlo Nitra

13.12.2017 Školské kolo súťaže Pytagoriáda

22.12.2017 Školská štedrá večera

26.12.2017 Jasličková pobožnosť

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty :

Zdravá škola - Deň jablka - Svetový deň mlieka - Týždeň zdravej výživy - Ovocie do škôl

Cieľom týchto aktivít je výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Informovať žiakov o dôležitosti pohybu, správnej životospráve. Naučiť ich aktívne využívať voľný čas a tak podporovať telesné a duševvné zdravie.Viesť deti ku konzumácii zdravých potravín, ovocia a štiav.

Infovek 2

Cieľom projektu je skvalitnenie výchovno - vyučovacieho procesu prostredníctvom IKT. Sprístupnenie počítačovej učebne žiakom a rodičom. Skvalitniť spoluprácu školy s rodinou. Zvýšenie počítačovej gramotnosti.

Kozmix

Učenie s Kozmixom je inovatívna forma výučby prostredníctvom interaktívnych úloh, ktoré využívame priamo na vyučovaní, ale aj pri domácej príprave žiakov.

Záložka do knihy spája školy

Žiaci našej školy sa zapojili do 7.ročníka spoločného česko-slovenského projektu na podporu čitateľských aktivít. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili záložky, ktoré poslali pridelenej partnerskej škole ZŠ a MŠ Staré Křečany do Českej republiky. Žiaci si záložky od svojich kamarátov založili do kníh, ktoré momentálne čítali. Potešili ich aj malé darčeky, ktorými boli obdarovaní.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 sa na škole Štátna školská inšpekcia nekonala.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Školský klub detí24 Bc. Dana Števulová
Športom k zdraviu15 PaedDr. Helena Judinová
Športové hry15 Bc. Dana Števulová

Záver

Vypracoval: Mgr. Vlasta Havranová

V Machulinciach, 20. novembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
    Kopanická 286, 953 01 Machulince
  • 037/630 13 22

Fotogaléria