Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola sv. Dominika Sávia
Adresa školyKopanická 286, 951 93 Machulince
Telefón037 630 13 22
E-mailskola.machulince@nrb.sk
WWW stránkazsmachulince.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Vlasta Havranová037/6301322havranova.vlasta@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaPaedDr. Judinová Helena
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Judinová Helena
ostatní zamestnanciPavlíková Marta
zástupcovia rodičovMgr. Kritína Tuhá
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Caránek Stanislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK
Metodické združenie 1. - 4. ročníkv rámci MZ ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 34

Počet tried: 4

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111000004
počet žiakov7106110000034
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD5856     24

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 7 / 1

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 7/ 1

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0/ 0

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJČHUVINVINFMATMIČOžazPVCPRIPRVRKNSJLSPRTŠV
I./1. ročník1 1  1    11111
II./2. ročník1 1 11    111,111
I./3. ročník1 1 11,331 11 11,3311
III./4. ročník1,27 11 1,181,18 11,27 1,091,451 

TriedaTEVVLAVoľnočasové aktivityVYVVzdelávacia oblasťZPP
I./1. ročník   1  
II./2. ročník   1  
I./3. ročník 1 1  
III./4. ročník11,27 1 1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I./1. ročník7700
II./2. ročník101000
I./3. ročník6600
III./4. ročník111100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I./1. ročník733547,8633547,8600,00
II./2. ročník1042442,4042442,4000,00
I./3. ročník625542,5025542,5000,00
III./4. ročník1165259,2765259,2700,00

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variantpoznámka
Školský vzdelávací programpre 4. ročník
Inovovaný školský vzdelávací programpre 1. 2. a 3. ročník

Štruktúra tried

Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
1. trieda7 žiakov prvého a 6 žiakov tretieho ročníka0
2. trieda10 žiakov druhého ročníka0
3. trieda11 žiakov štvrtého ročníka0
Poznámkažiaci prvého a tretieho ročníka sa vyučujú v spojenej triede 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPlný úväzokZnížený úväzokSpolu
Pedagogickí zamestnanci336
Nepedagogickí zamestnanci022
Spolu358

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov055
vychovávateľov011

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1.kvalifikačná skúška2
2.kvalifikačná skúška1
vysokoškolské pedagogické2

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakov
Hviezdoslavov Kubín12. miesto v krajskom kole
Všetkovedko81 žiak získal 1. miesto - celoslovenské kolo
Matematický Klokan131 žiačka získala 1. miesto - celoslovenské kolo
Futbalový turnaj Tribečsko72. miesto
Svetový deň atletiky8účasť
Pytagoriáda P42účasť
iBobor16účasť
Futbalový turnaj Vion9účasť
Atletické preteky8účasť
Futbalový turnaj Nová Ves nad Žitavou71. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Školský klub detí24 Bc. Dana Števulová
Športom k zdraviu15 PaedDr. Helena Judinová
Športové hry15 Bc. Dana Števulová

Záver

Vypracoval: Mgr. Vlasta Havranová

V Machulinciach, 21. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
    Kopanická 286, 953 01 Machulince
  • 037/630 13 22

Fotogaléria