Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola sv. Dominika Sávia
Adresa školyKopanická 286, 951 93 Machulince
Telefón037 630 13 22
E-mailskola.machulince@nrb.sk
WWW stránkazsmachulince.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr. Pinterová Andrea037/6301322pinterova.a@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaPaedDr. Judinová Helena
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Judinová Helena
ostatní zamestnanciPavlíková Marta
zástupcovia rodičovPharmDr. Ondrejková Jana
 Kováčová Alena
zástupca zriaďovateľaMgr. Caránek Stanislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK
Metodické združenie 1. - 4. ročníkv rámci MZ ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 28

Počet tried: 2


Ročník:1.2.3.4.Spolu
počet tried1 1 2
počet žiakov10611128
z toho ŠVVP00000
z toho v ŠKD1056021

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 7 / 1

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 7/ 1

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0/ 0

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJČHUVINVINFMATMIČOžazPVCPRIPRVRKNSJLSPRTŠV
1.A1 1  1    11111
2.A1 1 11    111,3311
3.A1,09 11 1,091,09  1,18 11,271 
4.A2 11 21 12 121 

TriedaTEVVLAVYVZPP
1.A  1 
2.A  1 
3.A1111
4.A1211

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A101000
2.A6600
3.A111100
4.A1100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A1047747,7047747,7000,00
2.A620834,6720834,6700,00
3.A1146942,6446942,6400,00
4.A12121,002121,0000,00

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variantpoznámka
Školský vzdelávací programpre 3. a 4. ročník
Inovovaný školský vzdelávací programpre 1. a 2. ročník

Štruktúra tried

Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
1. trieda10 žiakov prvého a 6 žiakov druhého ročníka0
2. trieda11 žiakov tretieho a 1 žiačka štvrtého ročníka0
   
Poznámkažiaci štyroch ročníkov sa vyučujú v dvoch spojených triedach 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPlný úväzokZnížený úväzokSpolu
Pedagogickí zamestnanci325
Nepedagogickí zamestnanci022
Spolu347

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov134
vychovávateľov011

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1.kvalifikačná skúška1
2.kvalifikačná skúška1
vysokoškolské pedagogické2

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakov
Hviezdoslavov Kubín12. miesto v krajskom kole
Všetkovedko81 žiak získal 1. miesto - celoslovenské kolo
Matematický Klokan131 žiačka získala 1. miesto - celoslovenské kolo
Futbalový turnaj Tribečsko72. miesto
Svetový deň atletiky8účasť
Pytagoriáda P42účasť
iBobor16účasť
Futbalový turnaj Vion9účasť
Atletické preteky8účasť
Futbalový turnaj Nová Ves nad Žitavou71. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

28.09.2016 - Plenárne rodičovské združenie

28.09.2016 - Svetový deň mlieka

20.10.2016 - Deň jablka

24.10.2017 - Čítame spolu

28.11.2016 - Začiatok modlitieb pri adventnom venci

01.12.2016 - Všetkovedko vedomostná súťaž (1.miesto)

03.12.2016 - Machulinská 20-tka

05.12.2016 - Školské kolo Šaliansky Maťko

06.12.2016 - Návšteva zábavného centra Hopsáčik v Zlatých Moravciach

06.12.2015 - Oslava sv. Mikuláša v rámci sv. omše

07.12.2016 - Školské kolo súťaže Pytagoriáda 3,4

09.12.2016 - Hviezdna súťaž s Kozmixom

22.12.2016 - Školská štedrá večera o 10, 30 hod.

26.12.2016 - Jasličková pobožnosť

19.01.2017 - Rodičovské združenie

10.02.2017 - Divadelné predstavenie v SND Bratislava

16.02.2017 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

17.02.2017 - Karneval

24.02.2017 - Výchovný koncert pán Budinský

01.03.2017 - Uvítanie detí na OÚ v Machulinciach

14.03.2017 - Pytagoriáda okresné kolo

20.03.2017 - Matematický klokan (1.miesto)

28.03.2017 - Hviezdoslavov Kubín okresné kolo (1.miesto)

04.04.2017 - Zápis do 1.ročníka

07.04.2017 - Deň zdravia spojený so športovo-pohybovými aktivitami

28.04.2017 - Oslava 1. mája v strede obce

03.05.2016 - Rodičovské združenie

10.05.2017 - Hviezdoslavov Kubín krajské kolo (2.miesto)

11.05.2017 - Svetový deň atletiky na mestskom štadióne v ZM

15.05.2017 - Rodičovské združenie

16.05.2017 - Turnaj v malom futbale Vion

14.05.2017 - Deň matiek v kultúrnom dome

21.05.2017 - Čítajte s nami

24.05.2017 - Mobilné planetárium

27.05.2017 - Horská cykločasovka

01.06.2017 - MDD zámok Topoľčianky

06.06.2017 - Futbalový turnaj Nová Ves nad Žitavou

09.06.2017 - Oslava 25. výročia založenia cirkevnej školy

21.06.2017 Futbalový turnaj málotriednych škôl v Hostí (2.miesto)

22.06.2017 - Školský výlet ZOO Bojnice

Zber papiera

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty :

Zdravá škola - Deň jablka - Svetový deň mlieka - Týždeň zdravej výživy - Ovocie do škôl

Cieľom týchto aktivít je výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Informovať žiakov o dôležitosti pohybu, správnej životospráve. Naučiť ich aktívne využívať voľný čas a tak podporovať telesné a duševvné zdravie.Viesť deti ku konzumácii zdravých potravín, ovocia a štiav.

Infovek 2

Cieľom projektu je skvalitnenie výchovno - vyučovacieho procesu prostredníctvom IKT. Sprístupnenie počítačovej učebne žiakom a rodičom. Skvalitniť spoluprácu školy s rodinou. Zvýšenie počítačovej gramotnosti.

Kozmix

Učenie s Kozmixom je inovatívna forma výučby prostredníctvom interaktívnych úloh, ktoré využívame priamo na vyučovaní, ale aj pri domácej príprave žiakov.

Záložka do knihy spája školy

Žiaci našej školy sa zapojili do 7.ročníka spoločného česko-slovenského projektu na podporu čitateľských aktivít. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili záložky, ktoré poslali pridelenej partnerskej škole ZŠ a MŠ Staré Křečany do Českej republiky. Žiaci si záložky od svojich kamarátov založili do kníh, ktoré momentálne čítali. Potešili ich aj malé darčeky, ktorými boli obdarovaní.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 sa na škole Štátna školská inšpekcia nekonala.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Základná škola sa nachádza v strede obce na Kopanickej ulici v peknom prostredí s množstvom zelene a je umiestnená v jednej budove. Školu navštevujú žiaci ročníkov 1.- 4. Škola je neplnoorganizovaná. V školskom roku 2016/17 sa žiaci vyučovali v dvoch triedach: I. trieda (1. a 2. roč.) a II. trieda (3. a 4. roč.). Pri základnej škole sa nachádza aj ŠKD, ktorý je v prevádzke do 16,30 hod. Školskú jedáleň navštevujú naši žiaci v budove MŠ, ktorá sa nachádza v areáli školy. Každá trieda, vrátane ŠKD, je vybavená lavicami, stoličkami, nábytkom a interaktívnymi tabuľami. V triedach sa aktívne vyučuje aj prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ktoré zatraktívnili a zefektívnili vyučovací proces. Tabule sú napojené na internet, skener a pedagógovia využívajú množstvo inovatívnych edukačných softvérov. Všetky priestory sú vymaľované a spĺňajú podmienky na výchovno-vzdelávací proces a mimoškolskú činnosť. V mesiacoch máj a jún sa zrealizovala s pomocou rodičov veľká rekonštrukcia školského ihriska, ktorá bola spolufinancovaná z rodičovského príspevku a z 2% z daní. Trávnatá časť je využívaná na minifutbal žiakov a iné loptové hry nielen počas hodín telesnej a športovej výchovy, ale aj v školskom klube detí. Pohybové a športové aktivity sa realizujú na novom trávnatom ihrisku.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

- boli využité na mzdy, odvody a prevádzku školy (podrobnejšie informácie sú v Správe a vo Výkaze o hospodárení za rok 2016)

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- príspevky od rodičov žiakov, ktorí navštevovali ŠKD boli použité na mzdové ohodnotenie pani vychovávateľky

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

- finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité na mzdy a odvody zamestnancov, ktorí viedli dva záujmové útvary a na zakúpenie materiálov na tieto krúžky

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

- z prostriedkov Združenia rodičov sa urobila veľká rekonštrukcia školského ihriska v areáli školy

- vypracoval sa projekt do Výzvy na rozvoj podpora športu, ktorá bola zrušená Úradom vlády SR

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- zapájanie žiakov do predmetových olympiád a športových súťaží (1.miesto zo 63 málotriednych škôl v Nitrianskom kraji)

- mimoškolská činnosť a aktivity

- vybavenosť školy IKT technikou

- modernizácia pomôcok

- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka

- prezentácia školy na verejnosti

- zrekonštruovaná trieda ŠKD (v prevádzke do 16,30 hod.)

- renovácia interiéru školy

Oblasti, v ktorých sú nedostatky :

- nízke počty žiakov

- chýbajúce interiérove priestory na vyučovanie telesnej a športovej výchovy

- nedostatočné ohodnotenie zamestnancov školy

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Pre žiakov našej školy sú vytvorené vhodné psychohygienické podmienky.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Školský klub detí21 Bc. Dana Števulová
Športom k zdraviu13 PaedDr. Helena Judinová
Športovo-pohybové hry13 Bc. Dana Števulová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodiny a školy je nevyhnutnou súčasťou výchovy mladých ľudí. Rodičia sa zapájajú do rôznych foriem a možností spolupráce. Zástupcovia rodičov aktívne pracujú v Rade školy pri ZŠ sv. Dominika a v Združení rodičov pri ZŠ sv. Dominika Sávia. Mnoho rodičov sa zaujíma o dianie v škole, o spoločné riešenie problémov vo výchovno-vzdelávacom procese. Rodičia a starí rodičia nám pomáhali pri rôznych rekonštrukčných prácach vo vnútorných, ale aj vonkajších priestoroch školy. Škola organizuje podujatia (brigády, opekačky, futbalové turnaje), ktoré poskytujú rodičom hlbšie spoznať filozofiu a smerovanie školy.Rodičia dostali priestor, aby sa vyjadrili k voliteľným hodinám pri tvorbe inovovaného školského vzdelávacieho programu. Veľmi vhodnou formou sú triedne stretnutia, ktoré vytvárajú priestor pre osobnú komunikáciu rodičov a učiteľov, výmenu skúseností medzi rodičmi navzájom. Spolupráca rodičov a školy je na výbornej úrovni.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Pre školu je veľmi dôležitá spolupráca s verejnosťou. Spolupracuje s Materskou školou v Machulinciach, Farským úradom v Žitavanoch, Obecným úradom v Machulinciach a CPPPaP v Zlatých Moravciach. Každoročne pripravujeme v miestnom kostole oslavu sv. Mikuláša a na a Vianoce Jasličkovú slávnosť. Zúčastňujeme sa májovej a októbrovej ružencovej pobožnosti spolu s pánom farárom. Spolupracujeme s Obecným úradom v Machulinciach. Pripravujeme program na Uvítanie detí, Deň matiek v kultúrnom dome a oslavy 1. mája v obci. Zúčastňujeme sa na špotrovom podujatí Cykločasovka a Machulinská 20. Veľmi dobrá spolupráca je aj s pedagógmi z okolitých škôl (Zl. Moravce, Obyce), kde si vzájomne vymieňame metodické rady, skúsenosti, materiály a usmernenia. Zúčastňujeme sa rôznych seminárov a školení. Škola venuje veľkú pozornosť upevňovaniu spolupatričnosti a budovaniu kresťanských tradícií.

Záver

Vypracovala: Mgr. Andrea Pinterová

V Machulinciach, 10. októbra 2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017.

V Machulinciach, 13.10.2017 PaedDr. Helena Judinová, predsedkyňa Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy

Schvaľujem - neschvaľujem Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince
    Kopanická 286/16,953 01 Machulince
  • 037/630 13 22

Fotogaléria